Nya regler ska skapa ett tryggt och hållbart premiepensionssystem.

Nytt avtal i hamn för PPMs fondtorg

Hårdare krav ställs på de fondbolag som i framtiden vill vara med på Pensionsmyndighetens nya fondtorg. Det nya avtalet börjar gälla den 1 november 2018. Syftet är att skapa ett bättre och tryggare fondtorg för pensionsspararna.

De nya kraven kommer av ett riksdagsbeslut med flera lagändringar som syftar till att skapa ett tryggt och hållbart premiepensionssystem. Alla fondförvaltare som vill delta måste ansöka hos Pensionsmyndigheten för att ingå ett nytt fondavtal. I avtalet ställs fondförvaltare inför nya krav för att få delta i premiepensionens fondtorg. Samma avtal kommer att gälla för alla fondbolag.

Fondtorget utan provision
En tydlig fördel för pensionsspararna med det nya fondtorget är att det inte får utges någon form av provision kopplad till fonder inom premiepensionen.
Ett storlekskrav om minst 500 miljoner i förvaltat kapital utanför fondtorget införs.
Fonder som inte ansöker på nytt eller inte uppfyller de nya kraven kommer att avregistreras under nästa år.
Sista datum för en ny ansökan är den 28 december 2018 klockan 16.30.

– Kvaliteten för pensionsspararna förbättras genom att vi ställer högre krav på fondförvaltarna. Det blir också tryggare för spararna på det nya fondtorget med tydligare regler kring god sed och lämplighet. Är vår bedömning att förtroendet är borta för en fond så får den inte vara kvar. De krav på hållbarhet som införs är en miniminivå vi arbetar vidare med, säger Erik Fransson som är chef för Pensionsmyndighetens fondtorgsavdelning.

Nya fondval kan bli aktuellt 2019
Pensionssparare behöver inte göra något med anledning av det nya fondavtalet. Under 2019 kan det bli aktuellt med fondbyten i de fall fonder försvinner på grund av de nya kraven.

Några av de nya kraven på fondförvaltare från 1 november 2018:

  • Minst 500 miljoner kronor i kapital utanför premiepensionen.
  • Förvaltaren ska följa god sed på premiepensionsområdet.
  • Tre års verksamhetshistorik för fondförvaltaren.
  • Pensionsmyndigheten tar ut avgifter som täcker kostnader för handläggning av ansökningar och granskning.
  • Fondförvaltarens ska agera utifrån pensionsspararnas bästa intresse.
  • Minimikrav på hållbarhetsarbete.
  • Ett fondavtal per fond i stället för samarbetsavtal med bolag som förvaltar flera fonder.

Text Ullacarin Tiderman Foto Rikard Johansson