-Vi bör gemensamt motivera individer till en ökad fysisk aktivitet och minskat stillasittande, skriver två debattörer.

Ökat stillasittande bland äldre en hälsofara

En oönskad följd av coronapandemin är ett ökat stillasittande, särskilt bland äldre över 70 år. Detta var inget samhället kunde förutse, men konsekvenserna blev en ren hälsofara, skriver Marina Arkkukangas, legitimerad sjukgymnast och doktor i vårdvetenskap och Michail Tonkonogi professor i medicinsk vetenskap vid Högskolan Dalarna.

I en debattartikel i Dagens medicin uppmanar de samhället aktörer att underlätta möjligheter att träna och delta i olika aktiviteter genom att använda sig av digitala verktyg.

”Vi bör gemensamt motivera individer till en ökad fysisk aktivitet och minskat stillasittande. Att använda fysisk aktivitet på recept i en större utsträckning kan vara ett sätt, men framför allt att erbjuda äldre personer olika sociala sammanhang och aktiviteter, digitala eller inte.”

De skriver i Dagens medicin:
”Det var inte bara sociala sammanhang och aktiviteter som stoppades för befolkningen generellt, utan det blev även specifika restriktioner för åldersgruppen 70 år eller äldre, som till stor del avråddes från att vistas ute i samhället.
För denna grupp, som redan innan pandemin visat sig ha låg fysisk aktivitetsnivå kombinerad med en stor del stillasittande tid, blev dessa restriktioner en ren hälsofara. Samhället var inte förberett för att adekvat hantera denna effekt av restriktionerna för befolkningsgruppen över 70 år.”

Träning och sociala kontakter viktiga
I debattartikeln framhåller de att såväl fysiska som mentala aspekter är viktiga när det gäller hälsotillstånd i den äldre populationen. De skriver:
”Deltagande i olika aktiviteter och gruppträning av olika slag är generellt positivt för de äldres hälsa. Speciellt inom området fallprevention har det visat sig att just gruppträning är en effektiv form, i många fall effektivare än andra träningsformer.
Men denna form av träning används i väldigt liten utsträckning inom hälso- och sjukvården i Sverige. Detta är problematiskt med tanke på att fallolyckor sannolikt kommer att öka efter en period av ökad inaktivitet och stillasittande orsakad av pandemin.”

Alla måste bidra till en positiv utveckling
De uppmanar landets kommuner och regioner att samverka och bidra till en positiv utveckling. Medel finns redan anslaget; Sveriges kommuner och regioner, SKR  har tillsammans med regeringen en överenskommelse om en god och nära vård 2021.
”Därför kommer vi nu med en uppmaning att passa på att satsa på det hälsofrämjande och förebyggande arbetet.
Det är just nu som vi behöver agera. En minskad fysisk aktivitetsnivå och ökat stillasittande bland äldre under pandemin kommer med all säkerhet ge väldigt allvarliga effekter om inget görs för att reducera problemet.”

Digitala hjälpmedel kan underlätta
De menar att det finns ett stort behov av att se över och undersöka hur olika digitala träningsformer inom hälso- och sjukvården kan införas. Och pekar på att att använda sig sv digitala lösningar även kan vara en nyckel till framgång med tanke på att de äldre i befolkningen blir både äldre och fler. Och avslutar debattartikeln med uppmaningen:
”Vi bör därför gemensamt arbeta för att motivera individer till en ökad fysisk aktivitet och minskat stillasittande. Att använda fysisk aktivitet på recept i en större utsträckning kan vara ett sätt, men framför allt att erbjuda äldre personer olika sociala sammanhang och aktiviteter, digitala eller inte.”

  • Debattartikelns författare
    Marina Arkkukangas
    , leg sjukgymnast, doktor i vårdvetenskap, forskning- och utvecklingschef på Forskning och utveckling i Sörmland
    Michail Tonkonogi, professor i medicinsk vetenskap, Högskolan Dalarna

Text Ullacarin Tiderman Foto iStockphoto