Socialminister Lena Hallengren vill veta om pengarna till omsorg och vård av äldre går dit det var tänkt.

Pengar till äldreomsorgen ska nagelfaras

Har de statliga miljarderna som kommuner får varje år för att förbättra äldreomsorgen använts till rätt saker? Det vill regeringen att Socialstyrelsen tar reda på.

– Regeringen gör stora ekonomiska satsningar för att förbättra kvaliteten i äldreomsorgen. Då måste vi också se till att pengarna används. Det här är pengar som ska komma de äldre och personalen till del, inte gå till skattesänkningar, säger socialminister Lena Hallengren i ett pressmeddelande.

Sedan 2020 pågår regeringens Äldreomsorgslyft. Det innebär att ny och befintlig personal inom äldreomsorgen får möjlighet att utbilda sig till vårdbiträde eller undersköterska på betald arbetstid. Från och med 2021 innehåller Äldreomsorgslyftet även andra utbildningar som ska höja kompetensen inom vård och omsorg om äldre samt till chefer inom dessa områden. För 2022 ska Socialstyrelsen totalt fördela 1,7 miljarder kronor till kommunerna inom ramen för Äldreomsorgslyftet.

Socialstyrelsen har sedan 2021 i uppdrag att årligen fördela ett statsbidrag på fyra miljarder kronor till kommuner. Syftet är att säkerställa en god vård och omsorg av äldre personer. Medlen får användas utifrån lokala behov inom hela kommunens äldreomsorg. Det kan till exempel handla om insatser för att förbättra arbetsmiljö och arbetsvillkor, bidrag till kompetensutveckling eller för att motverka ensamhet bland äldre. I de fall medlen inte har använts till äldreomsorgen ska de återbetalas.

Socialstyrelsen ska slutredovisa uppdraget senast den 30 oktober 2023.

Text Ullacarin Tiderman Foto Kristian Pohl/Regeringskansliet