Att hålla avstånd, tvätta händerna och undvika sociala kontakter har visat sig att vara effektiva även mot andra smittor än covid-19.

Stor minskning av smittsamma sjukdomar pga åtgärder mot covid-19


Antalet fall av smittsamma sjukdomar minskade kraftigt i Sverige under 2020 jämfört med tidigare år. Några av orsakerna till minskningen är åtgärderna mot covid-19. Att hålla avstånd, tvätta händerna och undvika sociala kontakter har visat sig att vara effektiva även mot andra smittor.

Rapporteringen om smittsamma sjukdomar har under 2020 nästan helt dominerats av den pågående covid-19-pandemin. De åtgärder som man infört mot covid-19, ligger bakom minskningen av andra smittsamma sjukdomar. Även minskat antal besök inom hälso- och sjukvården under 2020 kan ha påverkat den minskade förekomsten av vissa smittor.

– Att de flesta svenskar följde råd och rekommendationer, hade färre nära kontakter, höll avstånd, arbetade hemma, stannade hemma även vid lindriga symtom, undvek utlandsresor och var noga med handhygienen bidrog till minskningen av smittsamma sjukdomar förra året, säger statsepidemiolog Anders Tegnell.

Smittan kom in via resande
Här följer en sammanfattning av spridningen av olika smittsamma sjukdomar under 2020.
Pandemin med covid-19, gav upphov till två större toppar av smitta i Sverige under 2020. I början av mars 2020 kom viruset in i landet via resande till andra länder och spreds vidare när resenärerna kom hem. Antalet fall minskade under våren och sommaren, men antalet fall ökade successivt efter sommaren och under senhösten och vintern var smittspridningen åter hög i hela landet.

Bland de livsmedelsburna infektionerna minskade antalet fall av campylobacter, som orsakar magsjuka, för fjärde året i rad. Trots ett större utbrott under sommaren och hösten orsakat av förorenad kyckling, halverades det totala antalet sjukdomsfall jämfört med 2019. Både bland de som smittades i Sverige och de som smittades utomlands, minskade antalet sjukdomsfall jämfört med 2019.

Minskat antal sjukdomsfall
Även för salmonella, yersinia, ehec och hepatit A sågs liknande minskningar i antalet sjukdomsfall under 2020, medan läget var stabilt för listeria och cryptosporidium, två smittor som påverkas mindre av ändrade resmönster. Det minskade resandet hade dock en tydlig påverkan på antalet utlandssmittade.
De restriktioner som infördes under året med färre sammankomster, och bättre handhygien har förmodligen haft en inverkan på antalet smittade av de livsmedelsburna sjukdomarna.

För de vintersäsongsbetonade luftvägsinfektionerna influensa och RS-virus kännetecknades säsongen 2019–2020 av en snabb nedgång av antalet fall och ett ovanligt tidigt säsongsavslut under våren 2020. Även sjukdomssäsongen för calicivirus, vinterkräksjukan, avslutades tidigt i mars 2020, nästan två månader tidigare än förväntat. Pandemiåtgärdernas påverkan blev också tydlig under hösten eftersom den normala ökningen av calicivirus för säsongen 2020–2021 har uteblivit.

Färre med smitta från utlandet
För sjukdomsfall bland resenärer eller personer som nyligen kommit till Sverige från länder med högre förekomst av vissa smittsamma sjukdomar sågs även en kraftig minskning 2020. Sjukdomar som tuberkulos, malaria, denguefeber och giardiainfektion minskade med 30–70 procent jämfört med 2019. En dominerande orsak är sannolikt de förändrade resmönstren under pandemin.

Läs mer

Text Ullacarin Tiderman Foto IStockphoto