– Välfärden är avgörande i det svenska samhället. Den är livsviktig både för dem som behöver den och dem som arbetar i den, sa socialminister Lena Hallengren när budgeten presenterades. På bilden vid SKPF pensionärernas kongress på Aronsborg, Bålsta

Stora satsningar på äldreomsorgen

Regeringen satsar på välfärden. Det blir tillskott till kommuner och regioner med tre miljarder kronor, höjd kvalitet inom äldreomsorgen, avgiftsfri pneumokockvaccinering för alla 75-åringar och viss satsning på digital infrastruktur. Och sänkt skatt.

– Välfärden är avgörande i det svenska samhället. Den är livsviktig både för dem som behöver den och dem som arbetar i den. En stark välfärd måste prioriteras och få kosta, sa socialminister Lena Hallengren när budgeten presenterades.

För en ensamstående pensionär med pension runt 15 000 kronor per månad innebär sänkt skatt och höjt bostadstillägg knappt 350 kronor mer i plånboken varje månad. Även garantipensionären får några hundralappar mer att röra sig med.

Besviken på utebliven höjning
Utöver skattesänkningen får många pensionärer också ett tillskott i form av höjt bostadstillägg nästa år. Boendekostnadstaket höjs från 7 000 till 7 500 kronor per månad och konsumtionsstödet med 200 kronor per månad för ogifta. Som mest innebär förslagen 450 kronor mer i bostadstillägg per månad.
– Jag är besviken på att det inte blev någon höjning av den allmänna pensioner och att regeringen inte satsade något på att förbättra tandvården, säger SKPF förbundsordförande Liza di Paolo-Sandberg.

Socialförsäkringsminister Ardalan Shekarabi öppnade i sitt tal på SKPF pensionärernas kongress den 22 september för att använda AP-fonderna för att höja pensionera.
– Alla förslag på hur man ska höja inkomstpensionerna är välkomna och bra. Bara det genomförs också, säger Liza di Paolo-Sandberg.

Det generella statsbidraget till kommuner och regioner höjs. Höjningen innebär att 27,5 miljarder kronor mer 2022 jämfört med 2018, varav 22,5 miljarder kronor är en permanent höjning.

Ytterligare 2,5 miljarder till äldreomsorgen
I budgeten blir det också mer pengar till äldreomsorgen, sammanlagt avsätts 2 448 miljoner kronor. Tillsammans med tidigare satsningar innebär det att kommunernas äldreomsorg får tio miljarder kronor mer per år 2022 jämfört med 2018.

Äldreomsorgslyft med språkträning
Äldreomsorgslyftet förlängs till 2023. Nu ska ny och befintlig personal kompetensutbildas. Outbildad personal ska ges möjlighet att genomgå utbildning till vårdbiträde eller undersköterska på betald arbetstid. Till detta avsätter regeringen 1,7 miljarder kronor för 2022 och lika mycket 2023.

Den pågående satsningen på språkträning för anställda inom äldreomsorgen ska vidgas till fler yrkesgrupper inom välfärden, som vård, skola och annan omsorg. 30 miljoner kronor kostar detta för 2022.

Förlängd satsning på äldreomsorgen
Den satsning som redan beslutats under våren 2021 förlängs till och med 2024. Då kan följande fem åtgärder fullföljas:

  • Ökat investeringsstöd för bostäder för äldre
  • Stöd för att minska andelen timanställningar
  • Stöd för att utöka sjuksköterskebemanningen inom äldreomsorgen
  • Utöka läkarkompetensen inom äldreomsorgen
  • Stöd till undersköterskor som via Yrkeshögskolan utbildar sig till specialistundersköterskeutbildning med inriktning mot äldrevård och demensvård.

En fast omsorgskontakt i hemtjänsten
Många äldre som bor hemma har sammansatta vårdbehov och får insatser från många olika håll. De upplever i många fall att hjälpen är för splittrad och ges av för många personer. För att råda bot på detta vill regeringen införa en fast omsorgskontakt i hemtjänsten, som den äldre själv och anhöriga kan kontakta och som håller ihop vården kring den äldre. Målet är att höja kvaliteten i hemtjänsten och den som utses till fast omsorgskontakt ska vara undersköterska.

Ett nationellt kompetenscentrum för äldreomsorg
Regeringen vill inrätta ett permanent nationellt kompetenscentrum för äldreomsorg. Satsningen syftar till att höja kunskapen och ge en bättre nationell överblick på omsorgen om äldre. Kompetenscentrum ska vara underställt Socialstyrelsen

Avgiftsfri pneumokockvaccinering
Regeringen vill införa ett särskilt vaccinationsprogram med avgiftsfri pneumokockvaccinering för medicinska riskgrupper och 75-åringar. Vaccinationer inom ramen för det särskilda vaccinationsprogrammet beräknas kunna börja hösten 2022.

Satsning digital infrastruktur i välfärden
För att öka takten i välfärdens digitalisering satsar regeringen 50 miljoner kronor per år under perioden 2022 – 2024 för att utveckla välfärdens digitala infrastruktur. Genom satsningen ska informationsutbyte mellan olika offentliga aktörer bli bättre och kunna frigöra resurser i välfärden.

Ingen skatteplanering med pengar i välfärden
Regeringen vill täppa igen de luckor som finns i skattesystemet, så att pengar som är tänkt för välfärden också stannar där. Utan den föreslagna förändringen bedömer regeringen att skattebortfallet hade varit omkring 550 miljoner kronor per år.

Text Ullacarin Tiderman Foto Ullacarin Tiderman