I 109 av landets 290 kommuner ser man en brist, och ett 80-tal uppger att behovet av särskilt boende inte är tillgodosett inom fem år.

Stort brist på särskilt boende de närmaste fem åren

Enligt en kartläggning som Socialstyrelsen om behov av och tillgång på särskilt boende för äldre, visar att nästan 30 procent av landets kommuner tror att bristen kommer att bestå om fem år.

Socialstyrelsen har ett regeringsuppdrag att beskriva behovet av och tillgången på särskilda boendeformer för äldre, inklusive biståndsbedömda trygghetsboenden.
De första resultaten i rapporten Behov av och tillgång till särskilda boendeformer visar att behovet av vård och omsorg kommer öka, med anledning av den demografiska utvecklingen.

Enligt en enkät från Boverket uppger 74 kommuner att det tillkommer 5 300 bostäder för särskilt boende under 2020 och 2021. Samtidigt minskade andelen äldre i särskilt boende mellan 2010 och 2019 från 5,3 till 4 procent. I 109 av landets 290 kommuner ser man en brist, och ett 80-tal uppger att behovet av särskilt boende inte är tillgodosett inom fem år.

I Socialstyrelsens uppdrag ingår också att att ta reda på varför kommuner inte inrättar biståndsbedömt trygghetsboende. I Boverkets enkät svarade 220 kommuner att de inte hade några sådana planer för tillfället. I 14 kommuner hade man inrättat boendeformen. I de tolv kommuner som deltog i Socialstyrelsens intervjustudie, som gjordes inför rapporten, uppgav man att efterfrågan av denna boendefom var låg, både från allmänhet och politiker.

Källa: Äldrecentrum

Läs hela rapporten

Text Ullacarin Tiderman Foto iStockphoto