Forskarna Lars Calmfors och Göran K Hansson vill ha starkare åtgärder i höst för att minska smittspridningen av coronavirus.

Sverige bör ompröva sin coronastrategi

I en debattartikel i Dagens Nyheher kräver två forskare, Lars Camfors och Göran K Hansson, att man i Sverige gör ett omtag i sin coronastrategi och inför hösten sätter in effektiva åtgärder för att skydda befolkningen.

Forskarna Lars Calmfors, professor emeritus i internationell ekonomi vid Stockholms universitet och forskare vid Institutet för näringslivsforskning samt Göran K Hansson, leg läkare och professor i kardiovaskulär forskning vid Karolinska institutet och Karolinska universitetssjukhuset vill att Folkhälsomyndigheten släpper på sin prestige och överväger striktare regler för att minska smittspridningen i landet.

De skriver bland annat i debattartikeln att:

”Under sommaren har ändå smittläget i Sverige förbättrats högst väsentligt. Men samtidigt sker en oroande försämring i många andra länder som tidigare kraftigt reducerat smittspridningen. Det är inte förvånande eftersom de lättat på hårda nedstängningar av ett slag som vi inte haft. Men samtidigt kan man se de svenska sommarsemestrarna som ett slags frivillig ”lockdown” av ekonomin. När den ekonomiska aktiviteten kommer i gång igen finns därför anledning att befara en ökande smittspridning även hos oss.”

”Den vägledande principen för smittbekämpningen under hösten bör vara att tidigt sätta in sådana åtgärder som har en rimlig sannolikhet att vara effektiva samtidigt som de inte är alltför ekonomiskt kostsamma. Givet att dessa villkor uppfylls är det bättre att göra för mycket än för lite. Det gäller att till varje pris undvika en situation där vi måste välja mellan att bevara liv och att inte stänga ner ekonomin med alla de negativa konsekvenser det skulle medföra.”

För att uppnå detta föreslår de, vad de anser vara lämpliga åtgärder.
Vilket skulle kunna innefatta:

Tydligare regler för kollektiv­trafiken: förslagsvis krav på högst 50-procentig beläggning.
Rekommendationer om munskydd i offentliga miljöer inklusive affärer och kommunikationer samt på möten med fler än, säg, tio deltagare.
Karantän även för asymtomatiska resande från områden med stor smittspridning och asymtomatiska personer som haft nära kontakt med smittade.
Återkommande testning i riskmiljöer, även av symtomfria personer.
Statsbidrag till regionerna för att utöka resurserna för smitt- och kontaktspårning.
Statligt investeringsstöd för coronaanpassning av arbetsplatser, skolor och kommunikationer.
• Fortsatta begränsningar för idrotts- och kulturevenemang med mer än 50 deltagare trots påtryckningar om lättnader från dessa sektorer.

Författarna är ledamöter av Kungl. Vetenskapsakademien, men artikeln utgör inte ett ställningstagande från Akademien.

Till debattartikeln i DN

Text Ullacarin Tiderman Foto Stockholms universitet samt Karolinska institutet.