Många äldre känner sig ensamma. SKPF pensionärerna ska nu tillsammans med PRO och SPF seniorerna genomföra ett projekt som ska minska isoleringen och engagera äldre att söka upp andra äldre.

Två miljoner till projekt för att minska ensamhet

De tre största pensionärsorganisationerna SKPF pensionärerna, SPF seniorerna och PRO får två miljoner kronor till ett projekt som ska minska ensamhet hos äldre. Pengarna ska användas till utbildning, konkreta insatser och en äldretelefon.

Det är organisationerna själva som lämnat förslaget till äldreminister Lena Hallengren som nu har beviljat projektet 2 010 000 kronor. Genom att stötta pensionärsorganisationerna vill regeringen minska äldres isolering. Pengarna ska användas i ett projekt som ska engagera äldre att söka upp andra äldre. I projektet ingår också att starta en stödtelefon.
Organisationerna ska under projektperioden ta fram studiematerial, vägledning och utbilda äldre att söka upp andra äldre. Det material som tas fram ska sedan användas i den ordinarie verksamheten efter projektperiodens slut.

– Få äldre vill prata om sin ensamhet för att det känns tabubelagt vilket lätt blir en negativ spiral med mer isolering. Att kunna ringa anonymt och prata med någon kan göra mycket för att förebygga psykisk ohälsa och lindra känslan av ensamhet, säger Lena Hallengren.

Många känner sig ensamma
Upplevelsen av ensamhet är vanligt förekommande hos äldre personer över 65 år. En ökad upplevelse av ensamhet kan påverkas av att till exempel ha mist en livspartner, att man saknar meningsfulla fritidsaktiviteter i sitt liv och/eller att vara sjuk med flera olika diagnoser.
– Vi vet att över en fjärdedel av de äldre känner sig ensamma, vilket i sin tur kan leda till ökad psykisk ohälsa och depression. Det är en utveckling vi måste bryta och erfarenheter från andra länder visar att uppsökande kontakt och stödtelefoner fungerar bra, säger Lena Hallengren.

Socialstyrelsens undersökningar från 2016 visar att totalt 58 procent av de äldre med äldreomsorg uppger att de besväras av ensamhet, varav 43 procent ibland och 15 procent ofta.

Ensamhet en riskfaktor
Och flera studier har visat att ofrivillig ensamhet och social isolering är en lika stor riskfaktor för att dö i förtid som rökning och till och med en större riskfaktor än fetma eller fysisk inaktivitet.
– Som en pensionärsorganisation har vi goda möjligheter att även nå äldre som ännu inte har kontakt med äldreomsorgen, säger SKPF pensionärernas förbundsordförande Berit Bölander.

– Jag vet att många avdelningar i vår organisation har väntjänster och uppsökande verksamhet, vissa samarbetar med andra frivilligorganisationer. Det här blir ytterligare ett bidrag för att stärka den verksamheten och arbeta mer målinriktat.

Bakgrund
Pensionärsorganisationerna har olika verksamhet för att på frivillig basis hålla kontakt med de medlemmar som inte sluter upp på möten och aktiviteter. Exempelvis väntjänst och verksamhet med kontaktombud som bjuder in och skjutsar till träffar och ringer om någon inte synts till på länge.
Därutöver är pensionärsorganisationernas verksamhet med exempelvis studiecirklar och andra sociala föreningsaktiviteter bra exempel på åtgärder för att förebygga social isolering och ensamhet. Men man har sett behov av att arbeta mer målinriktat och vill därför genomföra detta projekt.

Tillvägagångssätt
PRO, SPF seniorerna och SKPF pensionärerna ska under hösten 2018 att ta fram studiematerial/vägledning och utarbeta en modell för hur äldre själva kan arbeta med uppsökande verksamhet och med aktiviteter som särskilt syftar till att minska äldres ensamhet och isolering. En del i den uppsökande verksamheten är att starta en stödtelefon som bemannas av äldre själva.

Målgrupp
Projektet kommer särskilt inrikta sig på grupper som upplever ensamhet i större utsträckning än andra, vilka bland annat är utlandsfödda, personer som nyligen förlorat en livspartner, män samt personer med en beroendeproblematik.

Text Ullacarin Tiderman Foto iStockphoto