Två nya rapporter visar att utrikesfödda har drabbats hårdare än svenskfödda av covid-19. Utrikesfödda vaccinerar sig också i lägre utsträckning mot covid-19 än svenskfödda.

Utrikesfödda hårdast drabbade av pandemin

Två nya rapporter från Folkhälsomyndigheten visar att utrikesfödda har drabbats hårdare än svenskfödda av covid-19. Även utrikesfödda vaccinerar sig i lägre utsträckning mot covid-19 än svenskfödda. Folkhälsomyndigheten vill minska skillnaderna och öka möjligheterna till en god hälsa igenom att öka tillgängligheten till vaccin.

I rapporterna Covid-19 vaccinationstäckning och födelseland och Utrikesfödda och covid-19 redovisar Folkhälsomyndigheten ny statistik över hur många som vaccinerat sig, vilka som fått Iva-vård och dödlighet i covid-19.

Reapporten visar att utrikesfödda i Sverige har drabbats hårdare än svenskfödda av covid-19. Reslutaten visar också att hur många som vaccinerat sig ser olika ut beroende på var i världen man är född. Det gäller både för grupper som är vaccinerade under fas 1 och bland de grupper som vaccinerats senare.

Hög ålder riskfaktor
Hög ålder är den riskfaktor som väger tyngst för allvarlig sjukdom och död i covid-19. Bland personer som är 80 år och äldre är vaccinationstäckningen 91 procent bland personer födda i Sverige, enligt uppgifter från Folkhälsomyndighetens nationella vaccinationsregister. Därefter kommer Norden med 85 procent. Nordamerika och EU ligger på 81 respektive 77 procent. Lägst andel vaccinerade finns bland personer födda i Nordafrika med 59 procent och övriga Afrika 44 procent.

– Skillnaderna i vaccinationstäckning innebär en ökad risk för enskilda individer att drabbas av allvarlig sjukdom och död. Det påverkar också förutsättningarna för en jämlik i hälsa i landet. Även risken för klusterutbrott ökar när personer i olika grupper eller områden förblir ovaccinerade, säger statsepidemiolog Anders Tegnell.

Försöker förbättra tillgängligheten
Landets regioner och Folkhälsomyndigheten oarbetar tillsamman för att nå ut med information, så att alla ska kunna göra ett val kring sin egen vaccination. Regionernas försöker också att på olika sätt öka tillgängligheten till vaccination mot covid-19.

Totalt är cirka 20 procent av Sveriges befolkning födda i ett annat land. Födelseland i sig utgör inte en riskfaktor, men flera nationella och internationella studier visar att personer med lägre utbildning, lägre inkomst och som bor i vissa bostadsområden med trångboddhet, löper en högre risk för allvarlig sjukdom och död i covid-19.
– Genom att öka vaccinationstäckningen bland utrikesfödda kan vi rädda liv och öka jämlikheten i hälsa. Samtidigt behövs ett långsiktigt arbete med frågor som rör människors olika levnadsvillkor och att motverka de hälsoklyftor som finns i dag, säger Anders Tegnell.

Text Ullacarin Tiderman Foto IStockphoto