Måste våra barn skatta för huset?

Jag och min man vill ge vårt hus till ett av våra barn, måste barnet betala gåvoskatt då?

Svar: I Sverige avskaffades arvs- och gåvoskatten för drygt tio år sedan och även om det har funnits planer på att återinföra den har så inte skett. Om det rör sig om en fastighet som finns i Sverige och både du, din man och barnet är bosatta i Sverige, kommer ert barn inte att behöva betala någon gåvoskatt.

Är tanken att barnet ska få hela värdet av fastigheten i gåva? Eller är det kanske tänkt att barnet ska ta över betalningsansvaret på eventuella lån på fastigheten, eller kanske på annat sätt ersätta er för en del av fastighetens värde? I så fall är det viktigt att känna till att om vederlaget uppgår till minst 85 procent eller mer av fastighetens taxeringsvärde, betraktas gåvan som ett köp i stämpelskattehänseende. Barnet kommer i så fall att behöva betala stämpelskatt. Värdet beräknas med utgångspunkt från det taxeringsvärde fastigheten hade året innan det år då lagfart söks för fastigheten.

Viktigt att tänka på är också att det finns vissa formkrav som måste vara uppfyllda när man ger bort en fastighet. Man måste till exempel upprätta ett skriftligt gåvobrev. För att gåvan ska vara giltig måste även gåvobrevet uppfylla vissa formkrav:

  • 1. Fastighetens fullständiga fastighetsbeteckning måste anges.
    2. Det måste framgå att fastigheten överlåts genom en gåva. Det måste också framgå om det är hela eller delar av fastigheten som ges bort.
    3. Både (samtliga) gåvogivare och gåvotagare måste underteckna gåvobrevet.
    4. Samtliga gåvogivares namnteckningar måste bevittnas.

Om gåvotagaren ska utge något vederlag måste även det framgå. Som berörts ovan måste gåvotagaren också söka lagfart på fastigheten. I samband härmed måste det, om vederlag ska utgå, finnas underlag för att fastställa värdet på fastigheten. Finns det ett taxeringsvärde utgår man från det, annars kan man behöva göra en värdering.

Ur arvshänseende är det bra att även fundera på om gåvan ska utgöra ett förskott på barnets kommande arv efter er. Detta kan vara särskilt viktigt om ni har flera barn. Bäst är att i gåvobrevet tydligt ange hur ni har tänkt i dessa delar, för att undvika eventuella framtida missförstånd.

Text Linda Fröberg