Grundskyddsförslagen räcker inte

Grundskyddsutredningens förslag om förbättringar av garantipensionen och bostadstillägget för pensionärer, BTP, är självfallet positivt som stöd till pensionärer med låga pensioner.

Utredningen föreslår ett höjt månadsbelopp för garantipensionen med 200 kronor samt ett nytt behovsprövat tillägg om som mest 700 kronor för ogifta och 200 kronor för sammanboende. Det ger tillsammans som mest 900 kronor mer i månaden för ogift och 400 kronor för gift.
Hade däremot den årliga omräkningen gjorts med inkomstbasbeloppet från 2003, den tidpunkt när man gjorde den senaste översynen av grundtryggheten, hade nivån behövt höjas med 2 400 kronor. I det perspektivet är föreslaget otillräckligt. Att garantipensionen som nu är knuten till prisbasbeloppet medför en systematisk underkompensation.

Grundskyddsutredningens förslag till förbättringar ger för låg inkomstnivå i grundskyddet, även om man räknar med garantipensionens tilläggsbelopp. För större förbättringar sätter de omvittnat låga nivåerna i den allmänna inkomstpensionen ett tak. Skillnaden i disponibel inkomst (efter skatt) mellan garantipensionens och inkomstpensionens maximibelopp är bara cirka 2 000 kronor.
Hela pensionssystemet behöver därför reformeras i grunden och anpassas till de krav på pensionsnivåer och trygghet som medborgarna har rätt att ställa.

Vi föreslår i stället: Förstärk inkomstpensionssystemet genom att det tilldelas större andel av pensionsavgifterna. Och använd kapitalet i AP-fonderna, 1 300 miljarder kronor.
Slopa omräkningsmetoden med följsamhetsindexering och broms och ersätt med en indexering som närmare följer inkomstutvecklingen.

Text Karl-Olov Hedler Foto Ullacarin Tiderman