Hur blir det med barnen när föräldrarna skiljer sig?

Min son och hans hustru är på väg att skiljas. De har två barn tillsammans. Kan de själva bestämma vem barnen ska bo tillsammans med?

Svar: När barns föräldrar är gifta med varandra är den absoluta huvudregeln att föräldrarna har gemensam vårdnad om barnen, d v s föräldrarna beslutar gemensamt i frågor som rör barnen. Om föräldrarna skiljer sig är utgångspunkten att föräldrarna även fortsättningsvis har gemensam vårdnad om barnen; om makarna inte anger något annat i samband med att de ansöker om äktenskapsskillnad (eller i ett senare skede), så kommer vårdnaden om barnen att vara gemensam även efter skilsmässan.

Så länge det ligger i linje med vad som är bäst för barnen och föräldrarna kan komma överens, kan föräldrarna själva bestämma om såväl vårdnaden om barnen som om barnens boende och deras rätt till umgänge med respektive förälder. Har föräldrarna svårt att komma överens har de möjlighet att vända sig till familjerätten i kommunen för att få råd och hjälp att hitta en samförståndslösning. Många gånger är det även klokt att vända sig till ett juridiskt ombud för att få information om vad som gäller och om möjliga lösningar, och inte minst för att få hjälp att upprätta ett skriftligt avtal som klart och tydligt beskriver vad man kommit överens om beträffande barnen. Kan föräldrarna inte komma överens, finns det möjlighet att väcka talan vid domstol för att få ett rättsligt avgörande om vad som ska gälla.

Det finns tre olika begrepp som inte alltid är så lätta att hålla isär; vårdnad, boende och umgänge. Med vårdnad avses vem eller vilka som har rätt att bestämma över barnet. Vårdnaden kan antingen utövas gemensamt med den andra föräldern, eller av en förälder ensam. I vissa lägen kan man även förordna om en särskild vårdnadshavare. Boende handlar om var barnet ska ha sitt huvudsakliga boende – till exempel hos den ena föräldern eller växelvis hos bägge? Med umgänge avser man barnets rätt att träffa den förälder som det inte bor tillsammans med. Även om barnet bor växelvis hos bägge föräldrarna, är det oftast klokt att komma överens om hur umgänget ska se ut vid till exempel lov och större helger.”

Text Linda Fröberg