Hur funkar en framtidsfullmakt?

Jag har hört att det finns något som kallas för framtidsfullmakter, vad är det och när är det tänkt att man ska använda sådana?

Svar: Än så länge finns det bara ett förslag från regeringen om att det ska införas en möjlighet att utfärda så kallade framtidsfullmakter. Förslaget väntas emellertid gå igenom och i så fall är tanken att de nya reglerna om framtidsfullmakter ska träda i kraft den 1 juli i år.

En framtidsfullmakt är en fullmakt för en annan person att ha hand om fullmaktsgivarens – den som upprättar en fullmakt – personliga och/eller ekonomiska angelägenheter när denne inte längre själv kan göra det.

Förr eller senare i livet kommer många av oss att drabbas antingen av sjukdom eller av ett försvagat hälsotillstånd och säkert ännu fler oroar sig för vad som i så fall kommer att hända. Om förslaget om framtidsfullmakter träder i kraft kommer du själv, i förväg och medan du är frisk och vid dina sinnens fulla bruk, att kunna bestämma vem som i ditt ställe ska fatta ekonomiska och/eller personliga beslut när du inte själv längre har möjlighet att göra det. En framtidsfullmakt ger dig alltså möjlighet att personligen utse en framtida ställföreträdare för dig själv.

Enligt förslaget ska en framtidsfullmakt bli gällande först när fullmaktsgivaren inte själv kan fatta egna beslut. Den som avgör om och när det inträffar är fullmaktshavaren, det vill säga den person som du utpekat som behörig att agera för din räkning. Som komplement kommer det också att finnas möjlighet att få frågan prövad av domstol. Av reglerna följer att fullmaktshavaren ska ha en lojalitets- och samrådsplikt i förhållande till dig som upprättat fullmakten och du ska även få utse en särskild granskare som har rätt att begära redovisning av uppdraget. Kommunens överförmyndare ska också ha möjlighet att agera vid behov.

Framtidsfullmakter är tänkta att vara ett komplement till ”vanliga” fullmakter och ett alternativ till att förordna om god man och förvaltare.

Text Linda Fröberg