Alldeles för stora brister i vården om de äldre och och alldeles för låg medicinsk nivå, slår Ivo fast i en granskning.

Ivo ger skarp kritrik mot regionernas äldrevård

Alldeles för stora brister i vården om de äldre och och alldeles för låg medicinsk nivå. Regionerna får bakläxa med avseende på vården av äldre på särskilt boenden under coronapandemin. Och det har inte blivit bättre, slår Inspektionen för vård och omsorg, Ivo, fast i en granskning.
– Upprörande och oacceptabelt, säger Liza di Paolo-Sandberg, förbundsordförande SKPF Pensionärerna.

Ingen region har tagit sitt fulla ansvar för vården av personer på äldreboenden under covid-19, menar Ivo. Och hävdar bestämt att den medicinska nivån måste höjas när det gäller vården av äldre.

– Ivo gör bedömningen att det är för stora brister i denna del av vården. Lägstanivån är för låg, även under en pandemi, sa Sofia Wallström, generaldirektör för Ivo, vid presentationen av granskningen som skedde digitalt.

Var femte har ej bedömts individuellt
Ivos granskningar av patientjournaler visar att cirka 20 procent, en femtedel, av de äldre i särskilt boende inte har fått någon individuell läkarbedömning. Och Sofia Wallström menar att det är en ”väldigt hög” siffra.

– Alla som behöver ska få en god vård och omsorg. Även i kristider. Vår granskning visar att det är alldeles för många människor på landets äldreboenden som inte fått en individuell läkarbedömning. Vi ser också att ställningstaganden om och genomförande av vård i livets slutskede inte skett i enlighet med gällande regelverk för äldre som bor på särskilt boende.

Har inte förbättrats
Patienten har fått bedömningar på distan, oftast per telefon och som då gjorts i överläggning mellan läkare och sjuksköterska på boendena. Och hela 40 procent av de som inte har fått någon fysisk bedömning av läkare har heller inte fått någon bedömning av sjuksköterska, slår Ivo fast.
Detta tillvägagångssätt har enligt Ivo inte heller förändrats över tid.

– Det har inte blivit bättre längre fram i pandemin. Vi menar att det inte har varit tillräckligt stort fokus på lärande och förbättringsarbete, sa Sofia Wallström vid presentationen.

SKPF Pensionärerna: Upprörande och oacceptabelt
SKPF Pensionärernas förbundsordförande Liza di Paolo-Sandberg menar att detta är upprörande och helt oacceptabelt.
– Samtidigt är det en upprepning av kritik och påvisande av brister som vi hört och sett många gånger. Den här gången måste svaren från vårdens och omsorgens ansvariga verkligen leda till förändringar. Det måste bli slut på skyfflandet av ansvar mellan stat och region, mellan region och kommun och mellan vården olika aktörer. De äldres rätt till en god omsorg måste helt enkelt prioriteras nu!

Sofia Wallström, Ivo, betonade att kritiken inte riktar sig mot enskilda läkare, vårdcentraler eller individer. Kritiken riktar hon mot regionerna, som hon menar inte har tagit sitt helhetsansvar.
– Kommunerna har också ett ansvar, men det är regionerna som har det största ansvaret enligt hälso- och sjukvårdslagen, sa Sofia Wallström och poängterade att det bara är regionerna som ansvarar för läkare.

SKPF granskar regionerna
SKPF Pensionärerna har inlett en granskning av samtliga regioners agerande under coronakrisen. Förbundet engagerar nu sina lokalavdelningar och representanter i pensionärsråden för att sätta press på politiker och ansvariga i regioner och kommuner att agera omedelbart för att avvärja bristerna.

– Staten, regioner och kommuner måste nu samarbeta för att återupprätta kvaliteten i vården och omsorgen, säger Liza di Paolo-Sandberg.

Åtgärder ska utföras
Landets 21 regioner har nu på sig till den 15 januari 2021 att åtgärda problemen och förbättra vården av de äldre och redovisa förbättringsarbetet för Ivo. Myndigheten kommer att genomföra ytterliga journalgranskningar för att följa upp att personer på äldreboenden får vård utifrån sina individuella behov.

 • Ivos slutsatser
  *Äldre som bor på särskilt boende har inte fått vård och behandling utifrån individuella behov vid misstänkt eller konstaterad covid-19.
  *Äldre som bor på särskilt boende och deras närstående har inte fått information och gjorts delaktiga vad gäller vård och behandling vid misstänkt eller konstaterad covid-19.
  *Ställningstagande om och genomförande av vård i livets slutskede har inte skett i enlighet med gällande regelverk  under covid-19 pandemin för äldre som bor på särskilt boende.
  *Det går inte att följa vården och behandlingen till äldre som bor på särskilt boende som haft misstänkt eller konstaterad smitta av covid-19 pga. brister i primärvårdens patientjournaler.
  Källa: Ivo

Text Ullacarin Tiderman Foto iStockphoto