Ooplanerad återinskrivning inom 30 dagar, är ungefär dubbelt så hög för de mest sjuka äldre jämfört med alla patienter 65 år och äldre.

Multisjuka åter i vård lika ofta som för tio år sedan

Det är lika vanligt i dag som för tio år sedan att sköra och multisjuka äldre som vårdats på sjukhus skrivs in på nytt en kort tid efter utskrivning, enligt en ny rapport från Socialstyrelsen. Utredaren drar slutsatsen att en förbättring skulle kunna uppnås om det fanns möjlighet att göra läkarbedömningar i hemmet alla dagar, dygnet runt.

– Vården på sjukhus måste vara tillgänglig för alla som behöver den, oavsett ålder. Men upprepade sjukhusvistelser kan vara mycket påfrestande för en skör, multisjuk person. Det kan också vara en varningssignal om att vården och omsorgen inte fungerar optimalt, säger Johan Fastbom, medicinskt sakkunnig på Socialstyrelsen.

Socialstyrelsen följer sedan länge hur omfattande återinskrivningar är bland äldre. Hur vanligt är det  att en patient som vårdats på sjukhus skrivs in på nytt inom 30 dagar, utan att det varit planerat? Undersökningen som Socialstyrelsen gjort på uppdrag av regeringen, visar att omfattningen av återinskrivningar inte förändrats nämnvärt de senaste tio åren. Under 2019 följdes drygt var fjärde sjukhusvistelse, 28 procent, i gruppen av de mest sjuka äldre av en återinskrivning.
Tio år tidigare, 2010, var andelen 25 procent. I en femtedel av fallen, 18 procent, skedde återinskrivningen redan inom tre dagar efter att den äldre skrivits ut från sjukhuset. I 38 procent av fallen kom patienten tillbaka inom en vecka.

Återinskrivning för multisjuka dubbelt så hög
Analyser, som är gjorda på register, visade att återinskrivning inom 30 dagar, är ungefär dubbelt så hög för de mest sjuka äldre, jämfört med alla patienter 65 år och äldre.
– De mest sjuka äldre är en grupp med stora och komplexa vårdbehov. En återinskrivning kan vara ett tecken på att behandlingen på sjukhuset inte gett tillräcklig effekt, eller att primärvårdens och socialtjänstens mottagande, samarbete och uppföljning efter utskrivning inte har fungerat på bästa sätt. Vi ser att det behövs fler insatser för förbättra vården, säger Johan Fastbom.

Han gör bedömningen att det är särskilt viktigt med rutiner för att de multisjuka äldre ska kunna få en läkarbedömningar dygnet runt.
– Med tillräckligt bra vård och omsorg i hemmet kan risker förebyggas. Sjukdomar och tillstånd kan behandlas innan de blir så allvarliga att de kräver sjukhusvård. Det kan förbättra hälsan och minimera lidandet för den äldre personen, säger Johan Fastbom.

Behov av läkare dygnet runt
Socialstyrelsen anser att det finns behov av rutiner inom hemsjukvården så att multisjuka äldre, vid sjukdom, ska kunna få behandling i hemmet, innan sjukdomen förvärras så att det krävs sjukhusvård. Det finns också behov av rutiner som innebär att det går att göra läkarbedömningar i hemmet dygnet runt alla dagar i veckan. Socialstyrelsen menar även att hemtjänsten behöver involveras mer i det riskförebyggande arbetet, så att man i ett tidigt skede uppmärksammar om en person visar tecken på att försämras.
– Att återinskrivningar av de mest sjuka äldre fortfarande är lika vanliga aktualiserar behovet av att stärka den nära vården, säger Iréne Nilsson Carlsson, folkhälsoråd vid Socialstyrelsen.

I undersökningen har Socialstyrelsen intervjuat tio regioner om hur de arbetar för att förebygga återinskrivningar av multisjuka och sköra äldre. Några exempel på de insatser som görs är mobila team, hemgångsteam och särskilda samordnare som planerar, koordinerar och följer upp vården och omsorgen efter äldre patienters utskrivning från sjukhus.

Läs hela rapporten här: Återinskrivningar av multisjuka och sköra äldre

Text Ullacarin Tiderman Foto iStockphoto