Ompröva privatiseringarna inom offentlig sektor

Privatiseringarna inom offentlig sektor har inte lett till de effekter som man hoppats på. Inte heller har styrmodellen som hämtats från näringslivet och överförts på offentlig verksamhet, new public management, NPM, gett förväntat resultat. Det menar Per Molander i sin rapport, Dags för omprövning. Han anser bland annat att staten ska återta det fulla ansvaret för skolan, från kommuner och privata huvudmän.

– Jag  har i min utredning fokuserat på skolan, socialförsäkringen och vårdvalet, LOV, inom hälso- och sjukvården, säger han när jag frågar om hur han ser på effekterna av privatiseringen med avseende på äldreomsorgen.

Men tillägger:
– Man kan förvänta sig samma tendens inom äldreomsorgen som gäller för skolan, att producenterna hittar de minst kostsamma kunderna.

Exempelvis kan privata aktörer som bygger äldreboenden, vända sig till en  mer köpstark grupp, som har råd med högre hyror och själva kan köpa till tilläggstjänster, förtydligar han.
Systemskiftet att öka konkurrensen och tillåta privata initiativ inom den offentliga verksamheten startade i slutet av 70-talet och intensifierades under 80- och 90-talet. Målet vara att öka effektiviteten och dämpa utgifterna inom den offentliga sektorn. Det fanns en stark oro att en allt mer åldrande befolkning skulle ge en betydande försörjningsbörda för den arbetande befolkningen.

Negativa effekter
I sin rapport skriver Per Molander att de positiva effekterna av NPM – ökat utbud och sänkta kostnader – har mer att göra med alternativ och konkurrens än med ägarform. Till de negativa effekterna hör däremot ökad budgetbelastning, kvalitetsproblem och ökad risk för korruption.
Han menar att det är viktigt att se skillnaden mellan offentlig och privat sektor. De står på helt olika värdegrund. När det gäller verksamheten vill den offentliga sektorn ha mesta möjliga verksamhet inom given budgetram. För den privat sektor gäller vinstmaximering.

Det är också skillnad med avseende på öppenhet. I den offentlig sektorn gäller offentlighetsprincipen och meddelarskydd. I den privata sektorn är ansvaret gentemot ägarna det överordnade målet och kommersiella intressen som styr.
– De NPM-inspirerade reformerna har inte infriat givna löften om höjd effektivitet, bättre kvalitet och sänkta totala utgifter. Det är därför dags att ompröva de genomförda förändringarna, anser Per Molander.

För bra för att vara sant
I strävan efter en effektivare verksamhet har områden som tidigare var i offentlig regi övergått i privat regi. Offentlig verksamhet har också genom new public management tagit till sig de styrningsidéer som kommer från näringslivet.
– Om man tycker att det är för bra för att vara sant, då är det ofta så – långt ifrån allt har blivit förverkligat. Ofta har det blivit tvärt om.

Kan vi rulla bollen tillbaka?
– Mycket mer är politiskt möjligt än vad man tror. Det här är en uppgift för politikerna. Och där borde man argumentera utifrån det man vill i stället för att tänka hur långt man kan komma med en viss argumentation, hävdar Per Molander.
Han påpekar också att opinion i Sverige är skeptisk till det som hänt under årtionden av NPM och privatisering. Enligt SOM-institutet har återkommande undersökningar visat att väljarna är emot privatisering av den offentliga sektorn.

– Andelen skeptiska har legat stabilt. Men politikerna går emot detta. Det är märkligt, säger Per Molander.
Per Molander för i rapporten också en diskussion om premiepensionssystemet, PPM. Han delar SKPF Pensionärernas åsikt att premiepensionssystemet bör avskaffas.

Till rapporten

Fotnot: Per Molander är teknologis doktor och fd generaldirektör för Inspektionen för socialförsäkringen. Han är författare och samhällsdebattör och en av Sveriges främsta experter på förvaltningsfrågor.

  • Förslag på förändringar
    Molander föreslår i sin rapport att skolan förstatligas och att fri- och privatskolor avvecklas, likaså skolvalet.
    Landstingen ska själva kunna bestämma om valfrihet ska gälla i vården. Och att ersättningssystemen utformas så att de återspeglar de faktiska kostnaderna som vårdgivaren har.
    Han föreslår även att premiepensionssystemet, PPM, avskaffas.

Text Ullacarin Tiderman Foto Sofia Runarsdotter/Weyler förlag

Senaste artiklarna