I höstbudgeten ingår en satsning på 4,7 miljarder till vården.

Särskild satsning på äldreomsorg

Regeringen ger i höstbudgeten för 2018 en rad förslag som ska öka välfärden och tryggheten för äldre i Sverige. Bland annat lägger man tolv miljoner kronor på att förbättra samordningen vid utskrivning från sjukhus, 13 miljoner ska gå till att förebygga fallolyckor och 25 miljoner vill regeringen använda för arbete mot akut hemlöshet.

Multisjuka äldre och äldre med omfattande behov kräver insatser från många aktörer. Regeringen menar att man behöver förändra organisationen och att vården och omsorgen samordnas.

Vården förändras och kommer i framtiden att allt mer utföras utanför sjukhusen och inte sällan i patientens hem. Regeringen menar att det blir en utmaning att samordna landstingens hälso- och sjukvård och kommunernas äldreomsorg. Därför kommer kommunerna att behöva praktiskt stöd med att införa metoder och arbetssätt som främjar trygghet i hemmet och utökad samverkan.

Från 1 januari 2018 gäller lagen Samordning vid utskrivning från sjukhus. Införandet av lagen innebär att rutiner och arbetssätt behöver förändras. Till detta vill regeringen avsätta 12 miljoner kronor per år under åren 2018 till 2020.

I budgeten ingår också en post där man vill satsa på att förebygga fallolyckor.
Fallolyckor är den olyckstyp som leder till flest dödsfall, flest antal inläggningar på sjukhus och flest antal besök på akutmottagningar. För att uppnå målet att halvera antalet fallolyckor måste det förebyggande arbetet utvecklas.

Ett viktigt steg är att sprida kunskap till allmänhet och riskgrupper om vad man själ kan göra för att undvika en fallolycka. I satsningen ingår också att öka kunskapen hos kommunerna och ge dem stöd om hur de kan arbeta för att minska antalet fallolyckor. Regeringen föreslår att 13 miljoner kronor avsätts under åren 2018 till 2020 för fortsatt fallpreventivt arbete.

Regeringen vill också ge kommunerna 25 miljoner kronor om året för deras arbete mot akut hemlöshet under åren 2018 till 2021.

I budgeten ingår totalt en satsning på 4,7 miljarder kronor till vården under 2018.

Text Ullacarin Tiderman Foto iStockphotos