Stärk kvinnors ställning i yrkeslivet

Socialminister Annika Strandhäll har lanserat ett välkommet åtgärdsprogram för att stärka samverkan mellan myndigheter och hälso- och sjukvården rörande sjukskrivna. Kritiken har varit stor som följd av att många sjukintyg, särskilt för psykiatriska diagnoser, överprövas eller avslås av Försäkringskassan. Debatten saknar dock ett jämställdhetsperspektiv.
De psykiatriska diagnosbilderna, framförallt kopplat till stress, är vanligast förekommande bland kvinnor. Särskilt drabbade är kvinnor i kontaktyrken, som barnskötare och undersköterskor. Fyra av de fem yrkesgrupper som toppar statistiken för sjukskrivning till följd av stress återfinns i välfärden. För lite tid och resurser för att utföra sina arbetsuppgifter på ett tillfredsställande sätt leder till stressrelaterade sjukdomar som får allvarliga följder för hälsan.

En aspekt av Sveriges jämförelsevis höga sjukskrivningstal är att vi har en hög förvärvsfrekvens bland kvinnor – men fortfarande en mycket ojämställd arbetsmarknad. Det faktum att de stressrelaterade sjukskrivningarna ökar mest bland kvinnor i 30–39 års ålder visar även att ojämställdheten i familjelivet har stor betydelse. I andra länder där kvinnors förvärvsfrekvens är lägre är också kvinnors stress och sjukdomar mindre synliga i statistiken.

Kvinnors sjukskrivningstal kan alltså ses som en något paradoxal återspegling av att Sverige å ena sidan kommit långt vad gäller jämställdhet eftersom sjukfrånvaron blir märkbar, men samtidigt har mycket kvar att göra vad gäller att skapa jämställda och hälsosamma förutsättningar oavsett kön och yrke. Trenden måste vändas – inte genom politiska konstruktioner – utan genom riktiga satsningar på välfärden som stärker kvinnors ställning på arbetsmarknaden.

Text Elinor Odeberg/Kommunal