PRO och SKPF positiva till en äldreomsorgslag, som ska tillvarata de äldres rättigheter.

Starkare skrivning för äldre i socialtjänstlagen

PRO och SKPF föreslår att socialtjänstlagen inför begreppet ”goda levnadsförhållanden” i stället för ”skälig levnadsnivå”. Ambitionsnivån vad gäller välfärden för äldre måste höjas, inte sänkas. Det skriver de två pensionärsorganisationerna PRO och SKPF i ett remissvar om en förändrad socialtjänstlag. Förbunden är också positiva till en ny äldreomsorgslag.

PRO och SKPF föreslår att socialtjänstlagen inför begreppet ”goda levnadsförhållanden” i stället för ”skälig levnadsnivå”.

Begreppet levnadsnivå är ett oklart begrepp som kritiserats för att ha blivit ett ”tak” snarare än ett ”golv” för insatser till äldre. Det är dock oklart om omformuleringen kommer ge kommunerna motivation till att satsa mer på socialtjänsten i allmänhet och äldreomsorgen i synnerhet, för att komma tillrätta med kvalitetsbrister, skriver organisationerna i remissvaret.

Vill ha ett tydligare äldreperspektiv
Socialtjänstens organisation har över tiden blivit alltmer specialiserad, samtidigt som arbetet ska präglas av helhetssyn. Förväntningarna var därför höga på den översyn av socialtjänstlagen som den här utredningen innebär. Översynen ska skapa förutsättningar för en hållbar socialtjänst och för hur äldreomsorgen bäst bör regleras i framtiden. Varje område är omfattande och innefattar flera komplexa frågor och ställningstaganden.

PRO och SKPF önskar ett tydligare äldreperspektiv än vad utredningen producerat så att de äldre hamnar i fokus på riktigt. Vår samlade bedömning är att utredningen inte lever upp till de förväntningar som våra organisationer hade på att lagförslagen ska tydliggöra äldres rättigheter och reglera omsorgskvaliteten för äldre. I dag ser vi i stället att vården och omsorgen kan hamna i juridiska spetsfundigheter där målgruppen tenderar att komma i andra hand. Socialt arbete handlar visserligen om juridik, men framförallt om människor.

PRO och SKPF positiva till en äldreomsorgslag
Regeringen tillsatte nyligen en utredning om att införa en äldreomsorgslag. Enligt direktiven ska en sådan lag vara ett komplement till såväl socialtjänstlagen som till hälso- och sjukvårdslagen. Våra organisationer välkomnar utredningen, som vi menar kan öka likvärdigheten i äldreomsorgen över landet, förbättra kvaliteten och höja statusen för dem som jobbar i äldreomsorgen. 

Coronapandemin har på ett mycket smärtsamt sätt visat på brister inom äldreomsorgen som chockat många. I flera fall har bristerna varit kända, men kommunerna har valt att prioritera annat. Vi menar att den statliga styrningen behöver förstärkas. Ett exempel är de att satsningar som regeringen nu riktar direkt till äldreomsorgen som vi förutsätter att kommunerna kommer att använda till det de är avsedda för. I detta arbete hoppas vi att kommunerna tar hjälp av oss och de andra pensionärsorganisationerna. Vi bidrar gärna med vår kunskap, till exempel i de kommunala pensionärsråden, KPR, för att skapa en äldreomsorg som passar oss äldre. 

SKPF och PRO Hållbar socialtjänst – En ny socialtjänstlag

 

Text Ullacarin Tiderman Foto iStockphoto