Allt fler äldre får många olika läkemedel

Andelen äldre som får tio eller fler läkemedel ökar inom äldreomsorgen. Men skillnaderna är stora mellan olika kommuner. Tydliga regionala skillnader syns också vad gäller antalet lår- och höftfrakturer, visar rapporten Öppna jämförelser 2017 – Vård och omsorg om äldre.

Mellan 2016 och 2017 ökade andelen personer över 75 år som har tio eller fler läkemedel. Inom hemtjänsten hade 24,2 procent tio eller fler läkemedel förskrivna 2017, och inom särskilt boende 31,9 procent. Det är en ökning med 3 respektive 6 procentenheter.
– Det är en relativt stor ökning. Användning av många läkemedel innebär en ökad risk för biverkningar och fallolyckor. Det är viktigt att läkemedlen kontinuerligt utvärderas och att de äldre får information om risker, säger Kalle Brandstedt, utredare på Socialstyrelsen.
Det är vanligare att kvinnor över 75 år har tio eller fler läkemedel än män. Och det finns också stora skillnader mellan landets kommuner. I särskilt boende varierar andelen från 12,1 till 57,6 procent.

Fler får psykofarmaka
Bland äldre som bor i särskilt boende ökar även förskrivningen av antipsykotiska läkemedel. 14,7 procent av de inom särskilt boende hade antipsykotiskt läkemedel 2017, vilket är en ökning med nästan en procentenhet, visar rapporten. Däremot minskar andelen över 75 år som får läkemedel som Socialstyrelsen anser bör undvikas hos äldre.

I rapporten uppger nästan fyra av tio, eller 39 procent, av de äldre inom särskilt boende att det är mycket eller ganska lätt att få kontakt med sjuksköterska, läkare eller omsorgspersonal. Det är en försämring med hela 14 procentenheter sedan år 2016, då 53 procent tyckte att det var mycket eller ganska lätt att få kontakt.
Årets rapport visar också att andelen äldre i ordinärt och särskilt boende som fått åtgärder för att minska risken för fall, undernäring, trycksår och nedsatt munhälsa minskar. Inom särskilt boende hade 56 procent av de över 65 år fått minst en sådan åtgärd 2017, vilket kan jämföras med 62 procent föregående år.

Fler kvinnor drabbas av frakturer
Vännäs, Ydre och Forshaga är kommuner med högst andel registrerade åtgärder vid risk för fall, undernäring, trycksår och nedsatt munhälsa för äldre personer i särskilt boende.
– Uppföljning av åtgärder är viktigt för att uppnå en god kvalitet i vården och omsorgen, säger Kalle Brandstedt.
Ytterligare positiva resultat är att antalet frakturer på lår och höft bland personer 65 år och äldre fortsätter att minska. 2014 till 2016 drabbades i genomsnitt 858 personer av 100 000 i ålderskategorin jämfört med 884 föregående treårsperiod. Även här syns tydliga skillnader på kommunnivå.
– Det är nästan dubbelt så många kvinnor som män som drabbas av frakturer på höft och lår. Det är en vanlig orsak till att äldre kvinnor vårdas på sjukhus. Kvinnor drabbas även oftare av fallskador, säger Kalle Brandstedt.

Öppna jämförelser 2017

Foto iStockphoto