Respektavståndet har sjunkit från 2 186 till 133 kronor.

Respektavståndet minimalt

För en pensionär med låg inkomstpension, plus grundskydd – maximalt äldreförsörjningsstöd och bostadstillägg – har i stort sätt gränsen suddats ut till en person som inte arbetat en endaste dag och som får garantipension. I dag är skillnaden 133 kronor. Ensamstående med låg ekonomisk standard löper högre risk att bli fattigpensionärer, visar en ny utredning från Pensionsmyndigheten.

Andelen fattigpensionärer i Sverige, äldre med låg ekonomisk standard, har inte ökat under den senaste tioårsperioden, enligt Pensionsmyndigheten.
Däremot har skillnaden mellan att ha arbetat med låg inkomst, med anledning av exempelvis deltid som är vanligt inom vård och omsorg, och den som inte arbetat en enda dag minskat successivt. 2006 var skillnaden 2 186 kronor, tolv år senare, 2018, är skillnaden i det närmaste obefintligt – 133 kronor.

Äldre kvinnor störst risk bli fattiga
Enligt Pensionsmyndigheten var det 2017 omkring 245 000 personer i gruppen 65 år och äldre som låg under fattigdomsgränsen, den gräns som enligt Eurostat, den Europeiska statistikmyndigheten OECD, utgör risk för fattigdom. Pensionsmyndigheten har i sin rapport valt att kalla denna gräns – relativ låg ekonomisk standard. Av dessa personer är 15 procent äldre kvinnor och 9 procent äldre män.
– Kvinnor, ensamstående och de äldsta inom åldersgruppen över 65 år samt utlandsfödda, löper en större risk för att hamna under inkomstgränsen för relativ låg ekonomisk standard. Huvudorsaken är en kombination av låga inkomstgrundade pensioner och låga boendekostnader, säger Ole Settergren, analyschef på Pensionsmyndigheten.

Flest fattiga pensionärer i Norrland
Eurostat har gjort beräkningar som visar att andelen fattigpensionärer är högre för Sverige jämfört med de nordiska länderna. Andelen äldre med relativ låg ekonomisk standard har minskat under senare år för övriga nordiska länder. Andelen för Sverige ligger dock nära genomsnittet av EUs medlemsländer. Däremot har Sverige lägst andel äldre kvinnor som inte kan betala för fyra eller fler nödvändiga varor och tjänster, både i norden och jämfört med hela EU.
– Grundskyddet för äldre har stor påverkan på den ekonomiska standarden för äldre med låg inkomstgrundad pension. En nackdel med att höja grundskyddet är att det minskar det privatekonomiska utbytet av att arbeta mer, säger Ole Settergren.
Flest fattigpensionärer bor i Norrlands inland. Lägst andel fattigpensionärer har Danderyd och Lomma, drygt 3 procent. Högst andel har Berg och Dals-Ed kommun med uppemot 30 procent fattigpensionärer. Förklaringen är lägre pensioner i kombination med relativt lägre boendekostnader i dessa kommuner. Genomsnittspensionerna i dessa kommuner är även relativt lägre jämfört med riket i stort.

  • Varför hamnar äldre under gränsvärdet trots grundskyddet?
    Grundskyddet för äldre, räknat som maximalt äldreförsörjningsstöd och bostadstillägg, ligger strax över gränsvärdet för relativ låg ekonomisk standard. Måttet ekonomisk standard ser enbart till hushållets inkomst efter skatt med hänsyn till antalet personer i hushållet. Standarden ser inte till nödvändiga utgifter eller eventuella förmögenheter. Huvudanledningen till att äldre inte når över gränsvärdet är att de inte har, alternativt inte har rätt till, maximalt bostadstillägg och/eller äldreförsörjningsstöd. För 2017 beräknas nästan hälften av gruppen äldre med relativ låg ekonomisk standard (omkring 120 000 personer) helt sakna bostadstillägg och/eller äldreförsörjningsstöd. Skälet till att de inte har bostadstillägg är antingen att de inte har rätt till bostadstillägg eller att de inte ansökt om det. Huvudorsaken till att pensionärer med låga inkomster inte har rätt till bostadstillägg bedömer Pensionsmyndigheten är att de har så pass stor förmögenhet, vanligen i form av en fritidsfastighet, att bostadstillägg inte utgår.
    Enligt rapporten är bostadstillägget det mest ekonomiska sättet att förstärka grundskyddet och minska andelen äldre med låg ekonomisk standard.
    Gränsvärdet för låg ekonomisk standard låg 2017 på 12 100 kronor. Den beräknas till 60 procent av medianinkomsten.
  • Medianinkomst
    Medianinkomst är den inkomst som ligger i mitten av ett spann. Exempelvis: Inkomster på 8 000, 9 000, 12 000, 14 000 och 17 000. Medianinkomsten är 12 000

Till rapporten

Text Ullacarin Tiderman Foto Pensionsmyndigheten