Det är brister i den svenska äldreomsorgen som bidrog till att Sverige hade så höga dödstal i våras, skriver Coronakommissionen i sitt första delbetänkande.

Strategin att skydda de äldre under pandemin misslyckades

På tisdagen lämnade regeringens så kallade Coronakommission ett första delrapport till regeringen. Kommissionens arbete ska fortsätta fram till februari 2022, men redan nu kommer skarp kritik. Strategin att skydda de äldre har misslyckats menar kommissionen.

Det är brister i den svenska äldreomsorgen som bidrog till att Sverige hade så höga dödstal i våras, skriver Coronakommissionen bland annat.

– Det finns inte en äldre, inte en anhörig och inte en personal inom äldreomsorgen som förvånas. Bristerna har funnits länge, ansvaret har inte tagits och det blir särskilt tydligt när en kris som coronapandemin slår till, menar SKPF Pensionärernas förbundsordförande Liza di Paolo-Sandberg.

Strategin missade de äldre
Liza di Paolo-Sandberg är upprörd över att regeringens strategi mot coronapandemin så totalt missat de äldre, som verkligen är en högriskgrupp. SKPF Pensionärerna anser att kommissionens slutsatser också kräver att man prioriterar och sätter fokus på personalfrågor; som bemanning, arbetstider och kompetensutveckling. SKPF stödjer därför fackförbundet Kommunal i arbetet för att uppmärksamma personalens arbetsvillkor. 

– Det är äldreomsorgens personal som ger den verkliga vården och omsorgen, ibland trots att ansvaret för de äldre bollas mellan en rad aktörer. Kommissionens analyser måste nu leda till verkliga förbättringar för äldreomsorgens personal och en prioritering av äldres rättigheter, avslutar Liza di Paolo-Sandberg.

Illa rustad äldreomsorg
Äldreomsorgen har varit illa rustad och haft dålig beredskap för den omfattande smittspridningen. Coronakommissionen pekar framför allt på strukturella bristerna i äldreomsorgen. Och detta beror bland annat på: 

  • att organisationen är fragmenterad
  • att man har för låg bemanning, outbildad personal samt dåliga arbetsförhållanden,
  • att det inte finns tillräckligt regelverk
  • att kommunerna inte kan anställa läkare och inte har tillgång till tillräcklig medicinsk utrustning
  • att insatser har satts in sent och att beslut och åtgärder ibland varit otillräckliga

Personal gick mellan sjuka och friska
Enligt Coronakommissionens rapport var en orsak till att covid-19 spreds inom äldreomsorgen att symtomfria personer ovetandes förde in viruset på boendena.

”Även om kunskap fanns hos forskare att även personer utan symtom kunde föra in smittan var det ingen information som kommunicerades av Folkhälsomyndigheten, och den var inte etablerad i äldreomsorgen i landet”, står det i rapporten.

I vissa fall har också personal arbetat både friska och sjuka äldre och gått emellan olika avdelningar.

Hälften dog på särskilt boende
Kommissionen skriver också att bristen på skyddsutrustning bidragit till smittspridningen. Socialstyrelsen borde ha undersökt bristen tidigare, och Folkhälsomyndigheten och Arbetsmiljöverket borde ha haft ett mer samstämmigt regelverk om skyddsutrustningen, enligt rapporten.

Enligt Coronakommissionen var nästan 90 procent de drygt 7 500 som avlidit i Sverige 70 år och äldre, nära hälften av dem bodde på särskilt boende.

Text Ullacarin Tiderman Foto iStockphoto