Allvarlig brist på personal inom äldreomsorgen

Inom de närmaste åtta åren kommer146 000 personer att behöva nyrekryteras inom äldreomsorg. En anledning är att äldre över 80 med stora behov kommer att öka kraftigt.
Men det är både svårt att behålla och rekrytera ny personal. Främsta anledningen är dålig arbetsmiljö, menar professor Marta Szebehely.

– Det allvarligaste problemet är att behålla personal inom äldreomsorgen. Det är ett tungt jobb och människor orkar inte jobba kvar, säger Marta Szebehely professor i socialt arbete med inriktning mot äldre vid Stockholms universitet.
Hennes forskning har visat att närmare hälften av personalen inom äldreomsorgen har övervägt att sluta, främst gäller det personal med längst utbildning och erfarenhet.
Samtidigt är det redan nu svårt att hitta personer som ska jobba inom äldreomsorgen, enligt en Sveriges radios ekoredaktion.
– Att hitta personal med rätt kompetens har blivit svårare de senaste åren, äger Ulla Andersson, som är enhetschef inom hemtjänsten i Eskilstuna till Ekot.
Andelen äldre i befolkningen ökar och äldreomsorgen behöver expandera för att man ska kunna ta hand om alla som behöver vård framöver.

Färre söker jobb i äldreomsorgen
Men när Ulla Andersson annonserar efter personal till sina hemtjänstgrupper i Eskilstuna har det blivit färre som söker på senare år. Framför allt färre som har utbildning till undersköterska, som är det som egentligen krävs för jobbet.
– Min upplevelse är att det kommer in färre ansökningar där man har undersköterskeutbildning eller omvårdnadsprogrammet. Samma sak när vi söker timanställda, säger hon i Ekointervjun.
Redan tidigare har SKL, Sveriges kommuner och landsting, i en undersökning från 2016 visat att sex av tio kommuner har svårt att rekrytera utbildad personal.
Men det är också svårt att locka yngre att jobba inom äldreomsorgen och många ser arbetet som ett genomgångsyrke. Man jobbar några år inom äldreomsorgen och går sedan vidare.
– Det har blivit mycket sämre arbetsförhållanden de senaste tio åren anser personalen och därför vill man sluta. Samtidigt är det färre som vill utbilda sig, säger Marta Szebehely.

Marta Szebehely

Orkar inte vara kvar
Vad beror den stora personalbristen på?
– Folk orkar inte jobba kvar inom äldreomsorgen. De senaste tio åren, mellan våra två undersökningar 2005 och 2015, visar att det blivit betydligt tyngre. Väldigt mycket har försämrats.
Och har man för mycket att göra, för många hjälptagare och inte kan påverka sitt vardagliga jobb – då vill man sluta i högre utsträckning, menar Marta Szebehely.
– Pengarna till äldreomsorgen har inte hängt med ökningen av antalet äldre. Mindre resurser, färre platser på äldreboenden, tyngre arbete i äldreboenden, tyngre jobb inom hemtjänsten, detaljstyrd hemtjänst. Allt detta ser vi väldigt tydligt i personalens svar.
Hennes forskning visar att arbetsbördan i hemtjänsten har ökat från att man hjälper 9 personer till 15 personer och man gör i genomsnitt 15 besök per dag,
– Mer än hälften av besöken är högst på 15 minuter så det blir mycket spring, säger hon.
Det innebär inte bara mindre handlingsutrymme för personalen utan också för de äldre.

Jobbrelaterade problem
Undersökningen visade att det finns stora problem när det gäller anställningsförhållanden och arbetstider samt hur schemat är upplagt. Men det är också problem med hur arbetsförhållandena ser ut.
Enligt Marta Szebehely krävs mer resurser till äldreomsorgen, men det handlar också om hur man organiserar arbetet. Det måste man se till att lösa om man vill behålla personal och också rekrytera personal med gott samvete.
Och för att få unga människor att söka sig till olika utbildningar inom vård och omsorg krävs att det ska finnas karriärmöjligheter och att man kan utvecklas inom arbetet.
– Äldreomsorgen är så viktig för hela samhället, det är en del av vår sociala infrastruktur. Det handlar inte bara om den som just nu får äldreomsorg, det handlar också om att vi ska kunna lita på att det finns god äldreomsorg när vi blir gamla. Vi måste helt enkelt satsa mer på äldreomsorgen.

Text Ullacarin Tiderman Foto iStockphoto

Senaste artiklarna