Under perioden 2 till den 8 oktober pågår i hela landet kampanjen Balansera mera, som vill uppmärksamma fallolyckor och hur de kan förebyggas.

Bättre balans ska ge färre farliga fall

Det förebyggande arbetet för att minska antalet dödsfall i trafiken har varit framgångsrikt. Men medan antalet trafikolyckor minskar ökar antalet fallolyckor. Av de drygt 100 000 som vårdas på sjukhus varje år beror 70 000 på fall, drygt 40 000 är över 65 år.

I dag är det betydligt fler äldre som dör på grund av ett fall än i en trafikolycka. Detta beror på att vi blir allt äldre men också för att vi får alltfler äldre äldre. Enbart äldres fallolyckor kostar kommuner och landsting fem miljarder kronor årligen.
Under 2015 avled över tusen personer till följd av ett fall. Antalet har mer än fördubblats sedan år 2000.

Totalt sett är fallskador den typ av olyckor som leder till flest dödsfall i Sverige, men det är det inte många som känner till. När Sifo på uppdrag av Socialstyrelsen gjorde en undersökning bland personer 55-84 år trodde en majoritet, 57 procent, att trafikolyckor tog flest liv. De olyckorna kommer dock långt efter i statistiken. Under 2015 dog 259 personer i trafiken.

Preventiva insatser
Men genom att arbeta preventivt går det att minska fallolyckorna precis på samma sätt som man arbetat för att minska trafikolyckorna, enligt institutet för hälso- och sjukvårdsekonomi, IHE. Och man pekar på flera åtgärder som kan vidtas:
Genom att utbilda äldre i mindre grupper för att förbättra deras balans och säkerhetstänkande till exempel genom träning kan man minska fallolyckorna.

Kommunerna kan genom sina fixartjänster (Fixar-Malte) och samarbete med pensionärsorganisationerna också förebygga fallolyckor bland äldre. Även läkemedelsgenomgångar och synundersökning kan vara viktiga preventiva åtgärder för att minska fallrisken.
Fortbildning av personal i hemtjänst och primärvård är också åtgärder som IHE pekar på för att minska antalet fallolyckor bland äldre.

Kampanj i oktober
För att förebygga fallolyckor lanserar Socialstyrelsen den nationella informationskampanjen ”Balansera mera”. Från den 2 till den 8 oktober kommer det att pågå lokala och regionala aktiviteter i landet, riktade till äldre.
Kampanjen pekar exempelvis på vikten av att äta näringsrikt samt att träna kondition, styrka och balans.

Fallskador leder till flest dödsfall i Sverige

Socialstyrelsens kampanj fokuserar även på hur den äldre kan få en säkrare läkemedelsanvändning, genom att exempelvis prata med sin läkare om misstänkta biverkningar och efterfråga en läkemedelsgenomgång.
Även vården uppmanas i kampanjen att uppmärksamma de äldres behov av stöd när det gäller användning av mediciner.

Kostnadseffektivt arbete
Det kan vara svårt att rangordna de åtgärder som görs i ett samhällsekonomiskt perspektiv. Men vid ett försök i Nordmaling 2000–2001 kunde man visa att det förebyggande arbetet var kostnadseffektivt.

Under den perioden fick pigga pensionärer 75 år och äldre två förebyggande hembesök per år. En distriktsköterska och en hemtjänstassistent förhörde sig om hur personen hade det och om de kunde gör något för att göra livet hemma mer säkert. Insatsen kostade 1,5 miljarder kronor, men visade sig också spara in 1,4 miljarder kronor i färre sjukhusbesök, slutenvård och hemtjänst.
I Danmark är förebyggande hembesök lagstadgat för personer över 75 år. Även Storbritannien, Australien och Japan har denna verksamhet.

  • Socialstyrelsens nationella informationskampanjen ”Balansera mera” pågår från den 2 till den 8 oktober och under den tiden erbjuds lokala och regionala aktiviteter i landet, riktade till äldre.

Så förhindrar du fallolyckor

Gästblogg om fallolyckor

Text Ullacarin Tiderman Foto iStockphotos