Regeringen vill satsa mer på äldreomsorgen

När äldreminister Lena Hallengren presenterade framtidens äldreomsorg, lovade hon nya pengar och investeringar för att öka antalet personal, bygga fler boenden för olika behov, underlätta arbetet i hemtjänsten samt öka användningen av välfärdsteknik.

Prioriteringar på äldreomsorgen blir nödvändig för att möta en befolkning som blir allt äldre och ett ökat behov av vård och omsorg. Och det innebär ett arbete på flera fronter. Det är inte bara de äldre som måste få en värdig äldreomsorg, det behövs även fler personal och en personal med adekvat utbildning. Här måste regeringen också se till arbetsmiljön arbetets attraktionskraft.
– Vill vi ha ett Sverige som kan erbjuda våra äldre en värdig ålderdom så måste vi rusta äldreomsorgen för det ökade antalet äldre. Det kommer krävas både nya investeringar och nya arbetsmetoder. Det här blir kommande mandatperiods stora uppgift. Då har vi inte råd med skattesänkningar för de som tjänar mest, anser äldreminister Lena Hallengren.
Gruppen multisjuka äldre växer och även gruppen äldre med demenssjukdom. Det ställer högre krav på personalen och på en förbättrad samordning med hälso- och sjukvården. Därför ser regeringen också behov av ett förbättrat stöd till anhöriga samt att i högre utsträckning ta till vara ny teknik.

Regeringen listar bland annat följande prioriteringar:
Personal. Det behövs inte bara fler som arbetar inom äldreomsorgen. Där ingår exempelvis att göra arbetsmiljön attraktivare.
Det behövs 25 000 fler platser i särskilt boende till 2026, och 47 000 fler personer kommer att behöva hemtjänst. Det i sin tur bygger på att man kan rekrytera 136 000 undersköterskor och vårdbiträden.
Välfärdsteknik. Med välfärdsteknik kan äldre personer få ökad trygghet och bli mer delaktiga. Samtidigt kan personalens rutinmässiga arbetsuppgifter tas över av teknik och personalen kan få mer tid över till mänsklig omsorg.
Trygghet och kvalitet. Ökat stöd till anhöriga, bättre samordning mellan hälso- och sjukvård samt socialtjänst. Fler boendeformer, såsom biståndsbedömt trygghetsboende. Det ska bli enklare att få hemtjänst, kommunen ska utan behovsprövning kunna ge hemtjänst.

Till riksdagen
Skrivelsen kommer nu att överlämnas till riksdagen som kan behandla den efter valet.
Det blir då möjligt för alla partier att lämna in motioner på skrivelsen om hur äldreomsorgen i Sverige ska kunna klaras.

 • Gjorda investeringar under mandatperioden
  7 miljarder kr för ökad bemanning
  850 miljoner kr i investeringsstöd för att bygga bostäder för äldre
  350 miljoner kr i investeringsstöd i välfärdsteknik.
  Välfärdsmiljarder – ca 15 miljarder till kommunerna – ca 5 miljarder till landstingen
 • Långsiktiga förändringskrav
  En nationell strategi för demenssjukdom
  En nationell strategi för att förebygga och behandla kroniska sjukdomar
  Skärpt regelverk för bemanning i särskilda boenden
  Tydligare ansvarsfördelning mellan kommun och landsting vid utskrivning från hälso- och sjukvård
  Förstärkt vårdgaranti i primärvården
  Lagändring om förenklat beslutsfattande om hemtjänst
  Ny boendeform, biståndsbedömt trygghetsboende
  Nationella yrkespaket inom Komvux för utbildning till undersköterska och vårdbiträde
 • Ytterligare investeringsbehov
  Investeringar i fler boendeplatser av olika typer
  Insatser för nationell likvärdighet
  Insatser för att möta personalbehovet och göra äldreomsorgens arbetsplatser mer attraktiva
  I budgetpropositionen 2018 aviserades höjda generella statsbidrag – som ska komma välfärden till del

Text Ullacarin Tiderman Foto Ullacarin Tiderman